100% معافیت از بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

متخصص کلیه و مجاری ادراری در مشهد- افراد دارای مشکلات بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند.

100% معافیت از بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

تجربه نشان داده که درمان بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی  قبل از معافیت و کسب بهبودی باعث میشود که فرد شرایط معافیت را تا حد زیادی از دست بدهد. لذا توصیه میشود در صورت عدم ضرورت در درمان، آن را به بعد از معافیت موکول نمایید تا بتوانید از شرایط آن بهرهمند شوید.

 

در زیر به شرایط معافیت از بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی که سازمان نظام وظیفه کشور وضع کرده است میپردازیم.

بند 1:

انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونکسیون :

الف) در صورتیکه برطرف کردن انسداد فقط با عمل جراحی امکانپذیر بوده و عود کرده باشد : معاف دائم

ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

تبصره: موارد مرتبط با سنگهای ادراری طبق بند 4 عمل شود.

 6fwDfGImmj

بند 2:

برگشت ادرار به حالب ها :

الف) اگر دو طرفه یا یک طرفه مساوی یا بیشتر از درجه 3 باشد : معاف دائم

ب) یک طرفه و خفیف : معاف از خدمات رزمی

 

بند 3:

بیماریهای عفونی (میکروبی، انگلی ، قارچی) :

الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت یا بیشتردر هر یک از اعضاء ذیل :کلیه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بیضه ها ، مجاری ادرار و پروستات: معاف دائم

ب) اپیدیدیمیت و پروستاتیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

 

بند 4:

سنگهای حالب ، کلیه ، پروستات ، مثانه و نفروکلسینوز:

الف) در صورتیکه هیدرونفروز درجه 3 ایجاد کرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هیدرونفروز پایدار باشد (یکطرفه یا دو طرفه) : معاف دائم

ب) سنگهای شاخ گوزنی عمل نشده عارضه دار : معاف دائم

ج) وجود سنگهای متعدد علامت دار همراه با هیدرونفروز خفیف : معاف از خدمات رزمی

د)سابقه وجود سنگهای حالب یا کلیه یا مثانه عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

هـ )چنانچه بیمار با سنگ و هیدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد : شش ماه معاف موقت

 

بند 5:

تومورهای خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده وعمل نشده : معاف دائم

 

بند 6:

بیماریهای رتروپریتوان ، فیبروزرتروپریتوان و کیست های رتروپریتوان همراه با عارضه : معاف دائم

 

بند 7:

بیماریهای طبی کلیه :

الف)سندروم نفروتیک ، گلومرولونفریت مزمن ، پیلونفریت مزمن ، بیماریهای کلاژن کلیه ، پروتئین اوری بیش از 500 میلی گرم و نارسائی مزمن کلیه : معاف دائم

ب ) گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد : شش ماه معاف موقّت

ج ) هماچوری اسانسیل : معاف از خدمات رزمی

 

بند 8:

هیدرونفروز یا اتساع لگنچه :

الف)درجه 3(یکطرفه یا دو طرفه )در صورتیکه غیرقابل درمان باشد و یا پس از درمان همراه با عارضه باشد : معاف دائم

ب ) درجه یک و بالاتر (یکطرفه یا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمی

 

بند 9:

نفرکتومی :

الف) یک طرفه : معاف دائم

ب) پارسیل یا پیلوپلاستی دو طرفه : معاف دائم

ج ) پارسیل یا پیلوپلاستی یک طرفه در صورت طبیعی بودن کلیه دیگر : معاف از خدمات رزم

 gJBUPfPp5U

بند 10:

کلیه نعل اسبی ، کلیه اکتوپیک داخل لگن، اکتوپی یک طرفه (یعنی هر دو کلیه در یک طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم

تبصره - برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

 

بند 11:

پتوز کلیه :

الف) درجه سه : معاف دائم

ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمی

 

بند 12:

هیپوپلازی :

الف)دو کلیه و یا یک کلیه به همراه عوارض و یا آپلازی و آژنزی هر یک از کلیه ها : معاف دائم

ب) با عملکرد طبیعی یک طرفه و بدون علامت : معاف از خدمات رزمی

 

بند 13:

کلیه میان اسفنجی : معاف دائم

 

بند 14:

فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان : معاف دائم

 

بند 15:

نکروزکورتکس یک کلیه :

الف) در صورتی که منجر به نارسائی یا کم کاری یک کلیه شده باشد : معاف دائم

ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

 

بند 16:

پیوند کلیه : معاف دائم

 

بند 17:

بیماریهای عروقی کلیه مثل: آنوریسم شریان کلیوی ، انفارکتوس کلیه ، ترومبوز ورید کلیوی ، فیستول شریانی وریدی ، آنوریسم شریانی وریدی ، تنگی شریان کلیوی : معاف دائم

 swYxXW7aQb

بند 18:

دوبلیکاسیون حالب در صورتیکه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم

 

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

 

بند 19:

مگااورتر:

الف) دو طرفه شدید بهمراه علائم : معاف دائم

ب) درغیراز موارد فوق : معاف از خدمات رزمی

 

بند 20:

اورتروسل :

الف) دو طرفه اثبات شده : معاف دائم

ب) یک طرفه : معاف از خدمات رزمی

 

بند 21:

مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف دائم

 

بند 22:

سیستکتومی توتال و یا پارسیل : معاف دائم

 

بند 23:

تنگی گردن مثانه بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

 

بند 24:

از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) که منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم

 IyU7IoCqgQ

بند 25:

هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه ( بجز هیپوسپادیاز گلاندولار) : معاف دائم

تبصره: ‌برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

 

بند 26:

اپیسپادیاز : معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

 

بند 27:

انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت ، رکتوم و پرینه و اسکروتوم : معاف دائم

 

بند 28:

تنگی مجرا :

الف) در صورتیکه نیازبه عمل جراحی داشته باشد و یاجهت تخلیه ادراری نیاز به سوندگذاری مداوم و یا مکرر (CIC)داشته باشد : معاف دائم

ب) در سایرموارد : معاف از خدمات رزمی

 

بند 29:

هیدروسل (بیضه ، طناب منوی )و کیستهای طناب منوی :

الف) در صورت عود بعداز عمل جراحی : معاف دائم

ب) سایر موارد : معاف ازخدمات رزمی

ج) نوع حجیم جهت انجام عمل جراحی : شش ماه معاف موقت

 

بند 30:

واریکوسل یکطرفه یا دو طرفه :

الف) در صورتیکه نیاز به عمل جراحی داشته باشد (جهت عمل جراحی) : شش ماه معاف موقت

ب) در صورتیکه بعداز عمل عود نماید و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم

ج) فقط در مشمولین قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه ای و نیز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

 

بند 31:

بیضه :

الف) اکتوپی و یا فقدان بیضه و آتروفی شدید دو طرفه :معاف دائم

ب) آتروفی ، اکتوپی یا فقدان بیضه یکطرفه : معاف از خدمات رزمی

 

بند 32:

اپی دیدیمکتومی :

الف) دو طرفه : معاف دائم

ب) یک طرفه : معاف از خدمات رزمی

 

بند 33:

شب ادراری با تأیید بررسیهای پاراکلینیک (تست اورودینامیک و ….) اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف از خدمات رزمی

 

بند 34:

تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی : معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

 xlva2sCJb3

بند 35:

اپیدیدیمیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

 

بند 36:

کلیه پلی کیستیک بهمراه عوارض و یا سایر بیماریهای کلیوی : معاف دائم

 

بند 37:

مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

 

بند 38:

سایر بیماریها :

الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی

ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت

ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف دائم

 oQSLHZyKv3

افراد توجه کنند که قبل از اقدام به ارسال فرم سربازی میتوانند برای مشاوره به متخصص کلیه و مجاری ادراری در شهر خود اقدام کرده تا از وضعیت بیماری خود اطلاعات دقیق تری کسب نمایند تا در هنگام مصاحبه در جلسه کمیسیون پزشکی نظام وظیفه با اطلاع دقیقتر و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به بیماری خود صحبت کنند.

 جهت اطلاع از زمینه های مختلف فعالیت متخصصین کلیه اینجا را کلیک کنید. متخصص اورولوژی- دکتر علیزاده