آدرس : مشهد - خیابان پرستار ۱، ساختمان سروش

تلفن: 80-79 67 45 38 -051 همراه: 57 43 713 0933 و٠٩١٥٠٥١٢٨٢٤